Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Aktuality
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

VOŠ - přijímací řízení 2017

16.04.2017

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická,

Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Diplomovaná všeobecná sestra


č. 53 – 41 – N/1.

Typ studia: vyšší odborné

Forma a délka vzdělávání: denní / 3 roky

Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium

Označení absolventa: DiS., diplomovaný specialista, uváděno za jménem

Charakteristika vzdělávacího programu:

Vzdělávací program DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA připravuje studenty poskytovat samostatně a bez odborného dohledu celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu dospělým i dětem ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociální a komunitní péče. Dále se pak ve spolupráci s lékařem podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči.

Absolventi jsou vybaveni kompetencemi umožňujícími vykonávat profesi všeobecné sestry / všeobecného ošetřovatele na žádoucí úrovni a rozvíjet své vědomosti, dovednosti a postoje v rámci dalšího vzdělávání a podporovat tak svůj profesionální růst.

Úspěšní absolventi získají vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Podání přihlášek ke studiu: přihláška je k dispozici na www.szsmb.cz – dokumenty školy

1. termín – do 31. května 2017 (středa)

2. termín – do 30. června 2017 (pátek)

3. termín – do 30. srpna 2017 (středa)

Nejzazší termín podání přihlášky je do 31. říjen 2017.

Do přihlášek prosím uvádějte čitelně svůj e-mailový kontakt.

Kritéria přijetí: přijímací zkoušky se nekonají.

- maturitní zkouška

- zdrav. způsobilost, vyjádřena souhlasným stanoviskem na přihlášce ke studiu, kde musí být uvedeno:  „ uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle školského zákona 561/2004 Sb.“

- výsledky vzdělávání na střední škole (konec 3. roč. a 1. pol. 4. roč.), podle absolutního průměru bude stanoveno pořadí přijatých studentů.

Uchazeči budou přijati do celkového počtu 60 studentů.

Přijímací řízení:

1. termín - 1. 6. 2017 (čtvrtek)

2. termín – 3. 7. 2017 (pondělí)

3. termín – 31. 8. 2017 (čtvrtek)

Zápis do 1. ročníku 31. 8. 2017 (čtvrtek)

Informace o ubytování a stravování na internetových stránkách školy.

Školné:

3.000,- Kč placeno ve dvou splátkách zimní období do 31. 8. – 1500,- Kč

letní období do 15. 2. – 1500,- Kč

 

Informace o studiu o přijímacím řízení poskytne:

Mgr. Lucie Laurýnová, zástupce ředitele pro obor vzdělávání DVS, e-mail lucie.laurynova@seznam.cz                                                                                   

Mgr. Ladislava Ulrychová – ředitelka SZŠ a VOŠZ

Sedláčková Romana – studijní oddělení VOŠZ, e-mail infovos@szsmb.cz

Archiv aktualit