Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Projekt ESF
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Projekt ESF – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Evropská unie Evropský sociální fond Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Projekt ESF – OPVK

ESF – Evropský sociální fond je jedním ze čtyř strukturálních fondů Evropské Unie, jejichž cílem je snížit rozdíly v životní úrovni mezi regiony a skupinami obyvatel žijících v různých místech Evropské Unie.

ESF si klade za cíl zlepšit zaměstnanost, rozvíjet podnikatelské prostředí a podporovat tvorbu pracovních míst, podporovat adaptabilitu podniků a jejich zaměstnanců a posilovat rovné příležitosti žen a mužů.

Další informace na:

Jedním z operačních programů Evropského sociálního fondu je operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – OPVK. Tento operační program je zaměřen na rozvoj vzdělanostní společnosti. Cílem programu je posílit konkurenceschopnost České republiky pomocí modernizace počátečního, terciálního a dalšího vzdělávání, podpory celoživotního učení a zlepšením podmínek pro výzkum a vývoj.

Projekty podpořené v rámci grantových schémat OPVK jsou z 85% financovány ze zdrojů Evropské unie a z 15% z národních zdrojů – rozpočet ČR.

Řídícím orgánem OPVK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který rolí zprostředkujícího subjektu pro realizaci globálních grantů ve Středočeském kraji pověřil Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Středočeského kraje.

Projekt OPVK realizovaný naší školou spadá pod prioritní osu 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt se jmenuje „Využití ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů“. Jeho cílem je začlenit do běžné výuky na naší škole interaktivní formy výuky s využitím výpočetní techniky jako jsou počítače, dataprojektory a interaktivní tabule. Chceme, aby výuka byla pro naše známky zajímavá, moderně pojatá, využívala zdroje, které jsou pro dnešní mládež běžné a aby bylo žákům umožněno získat informace k látce nejen ve škole, ale i z domova pomocí internetu.

Více informací

Evropská unie Evropský sociální fond Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost