Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav - Střední zdravotnická škola
Domů

Střední zdravotnická a Vyšší odborná škola zdravotnická se sídlem v Mladé Boleslavi

Aktuality

Střední zdravotnická škola Mladá BoleslavŠkolská rada

Školská rada je řídícím a kontrolním orgánem školy. Každá škola má povinnost zřídit školskou radu na podkladě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“). Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Třetina členů školské rady je jmenována zřizovatelem školy, třetina členů je volena z řad pedagogů školy a třetina je volena z řad zákonných zástupců žáků školy nebo z řad plnoletých žáků školy. Školská rada se schází dle potřeby, nejméně však 2x ročně.