logo
logo
logo
logo

(dříve Zdravotnický asistent)

čtyřletý studijní obor je zaměřen na získání širšího odborného zdravotnického vzdělání

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-M/03 Praktická sestra
 • dává si za cíl připravit na svou profesi tzv. nelékařské zdravotnické pracovníky
 • těžiště jejich činnosti je pracovat s pacienty, klienty a podílet se společně se zdravotnickým týmem na uspokojování jejich potřeb, plnění ordinací lékaře, na prevenci a zdravotní výchově

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní především ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, dále v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních paliativní, hospicové a respitní péče

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především zdravotnického zaměření

Požadavky k přijetí ke studiu

 • ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku, podal řádnou přihlášku ke studiu, splnil podmínky přijímacího řízení a je ke studiu oboru Praktická sestra zdravotně způsobilý
 • přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, dále z posouzení výsledků vzdělávání na základní škole, z výstupního hodnocení žáka (je-li vystaveno) a doložené zájmové činnosti

Způsob zakončení studia

 • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • Ošetřovatelství
 • Vnitřní lékařství
 • Praktická zkouška

Učební plán Praktická sestra

Povinné vyučovací předměty

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

Celk.

hodin týdně

Celk.

počet hodin

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura*

CJL

3

3

3

3

12

384

Cizí jazyk*

ANJ

4

3

3

3

13

417

Dějepis

DEJ

2

0

0

0

2

66

Občanská nauka

OBN

1

2

1

0

4

131

Biologie/Ekologie

BIE

0

2

0

0

2

66

Fyzika

FYZ

1

1

0

0

2

66

Chemie

CHE

1

1

0

0

2

66

Matematika

MAT

3

2

2

1

8

259

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

256

Výchova ke zdraví

VZV

0

1

0

0

1

33

První pomoc

PP

1

0

0

0

1

33

Informační a kom. technologie

IKT

2

2

0

0

4

132

Ekonomika

EKN

0

0

2

0

2

64

Finanční gramotnost

FIG

0

0

0

1

1

30

Klinická propedeutika

KLP

0

2

0

0

2

66

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

MEH

0

1

0

0

1

33

Somatologie

SOM

4

0

0

0

4

132

Latinská terminologie

LAT

1

0

0

0

1

33

Ošetřování nemocných *

OSN

0

0

12

14

26

8041

Ošetřovatelství *

OSE

6(4)

6(5)

4

4

20

6442

Patologie

PAT

0

1

0

0

1

33

Vnitřní lékařství *

VNL

0

0

2

2

4

124

Chirurgie*

CHIR

0

0

2

2

4

124

Psychologie a komunikace

PSK

0

2

1

2

5

158

Celkem

 

31

31

34

34

130

4154

Poznámky k učebnímu plánu:

*  Předměty povinné maturitní zkoušky

Součástí výuky předmětu Ošetřování nemocných je povinná čtyřtýdenní ošetřovatelská praxe ve 3. ročníku na klinických pracovištích v rozsahu 140hodin, které nejsou započteny do hodinové dotace předmětu v tabulce. Předmět je zahrnut do praktického vyučování.

Vyučovací předmět Ošetřovatelství je v průběhu vzdělávání rozdělen na hodiny teorie a hodiny cvičení. Čísla v závorkách určují počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin. Na hodiny cvičení se třída dělí na skupiny. Hodiny cvičení jsou zahrnuty do praktického vyučování.

logo
logo
logo

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

+420 326 327 144
sekretariat@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
IZO: 110009975
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj