logo

tříletý učební obor připravuje žáky pro práci zdravotnického pracovníka

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • absolvent bude schopen vykonávat činnost související s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu, a to samostatně nebo v rámci pracovního týmu
 • vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů, práce s různými cílovými skupinami a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praktických dovedností, vytvářet žádoucí profesní postoje, návyky a další osobnostní kvality zdravotnického pracovníka

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní především ve státních i nestátních zdravotnických zařízení lůžkového i ambulantního typu, pečovatelské službě, domácí ošetřovatelské péči, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních hospicové a respitní péče

Požadavky k přijetí ke studiu

 • ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku, podal řádnou přihlášku ke studiu, splnil podmínky přijímacího řízení a je ke studiu oboru Ošetřovatel zdravotně způsobilý
 • Přijímací řízení se skládá z pohovoru a dotazníkového šetření k posouzení motivace žáka ke studiu, dále z posouzení výsledků vzdělávání na základní škole, z výstupního hodnocení žáka (je-li vystaveno) a doložené zájmové činnosti

Možnosti dalšího studia

absolventi mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání na střední odborné škole, zejména v oborech ošetřovatelských, zdravotnických, sociálních a dalších příbuzných oborech

Způsob zakončení studia

 • tříleté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, jejíž průběh se řídí platnými právními předpisy
 • po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
 • závěrečná zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části

Písemná zkouška

 • zpracovává se v rámci předmětu ošetřovatelská péče
 • tématy jsou odborné kazuistiky, které stanoví ředitelka školy v souladu se školním vzdělávacím programem

Praktická zkouška

 • z odborného výcviku včetně její obhajoby probíhá v přirozených podmínkách zdravotnického zařízení

Ústní zkouška

 • témata zahrnují problematiku ošetřovatelské péče, základy psychologie a komunikace a otázky ze základu společenských věd (se zaměřením na obecný přehled ze světa práce)

Učební plán ošetřovatel

Denní studium
 

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Povinné vyučovací předměty

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

2

1

1

4

Rodinná výchova

1

-

-

1

Fyzika

1

-

-

1

Chemie

1

-

-

1

Biologie

1

-

-

1

Ekologie

1

-

-

1

Matematika

2

2

-

4

Základy ekonomiky a svět práce*

-

-

2

2

Informační a komunikační technologie

2 (2)

1 (1)

-

3 (3)

Hudební výchova

2/0

-

-

1

Výtvarná výchova

    0/2

-

-

1

Tělesná výchova

2 (2)

2 (2)

2 (2)

6 (6)

Zdravotnické a sociální služby

1

-

-

1

První pomoc

1 (1)

-

-

1 (1)

Somatologie

3

-

-

3

Klinická propedeutika

2

-

-

2

Základy hygieny a epidemiologie

-

1

-

1

Základy psychologie a komunikace*

2

2

-

4

Ošetřovatelská péče*

5 (3)

5 (3)

2

12 (6)

Odborný výcvik*

-

9 (9)

14 (14)

23 (23)

Základy vnitřního lékařství

-

2

1

3

Základy chirurgie

-

-

2

2

Péče o handicapované a seniory

-

-

2

2

Organizace volnočasových aktivit

-

2

2

4

Počet hodin celkem

33

31

32

96

Nepovinné

 

 

 

 

Kazuistiky z ošetřovatelství

-

-

1

1

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
sekretariat@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
IZO: 110009975
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj