logo

čtyřletý studijní obor připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci

 • kód a název oboru vzdělávání: 75-41-M/01 Sociální činnost
 • těžištěm jejich činnosti je pracovat s klienty s různým znevýhodněním, spolupracovat s ostatními pracovníky v sociálních službách, uspokojovat potřeby klientů, tvořit individuální plány péče, plánovat využití volného času klienta s ohledem na jeho schopnosti a dovednosti a rovněž zaměřit se na prevenci negativních jevů

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní jako pracovník v sociálních službách v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem a dospělým

má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci a má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb

absolvent též získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu, dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především sociálního a pedagogického zaměření

Požadavky k přijetí ke studiu

 • ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku, podal řádnou přihlášku ke studiu, splnil podmínky přijímacího řízení a je ke studiu oboru zdravotnický asistent zdravotně způsobilý
 • přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, dále z posouzení výsledků vzdělávání na základní škole, z výstupního hodnocení žáka (je-li vystaveno) a doložené zájmové činnosti

Způsob zakončení studia

 • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • Sociální služby
 • Pedagogika
 • Praktická zkouška

Učební plán sociální pracovník

Denní studium

Povinné vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

Český jazyk a literatura *

3

4

2

3

12

Cizí jazyk *

4

3

3

3

13

Dějepis

1

1

0

0

2

Občanská nauka **

1

2

1

0

4

Právo

0

0

1

2

3

Chemie

1

0

0

0

1

Fyzika

1

0

0

0

1

Biologie/Ekologie

2

0

0

0

2

Matematika **

3

2

2

1

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ucelená rehabilitace

0

2

0

0

2

Výchova ke zdraví

1

1

0

0

2

Somatologie

4

0

0

0

4

První pomoc

(1)

0

0

0

1

Informační a komunikační technologie

(2)

(2)

0

0

4

Úřední korespondence

0

0

(2)

0

2

Ekonomika

0

0

0

2

2

Finanční gramotnost

0

0

0

1

1

Sociální politika

0

2

0

0

2

Sociální péče

1

2

2

1

6

Pečovatelství a osobní asistence

(2)1

3

3

3

12

Přímá péče o klienty

0

0

5

6

11

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

0

1

0

0

1

Péče o handicapované a seniory

0

0

2

0

2

Pedagogika

0

2

2

2

6

Psychologie a speciální komunikace

2

2

2

2

8

Hudební výchova

1

0

0

0

1

Výtvarná výchova

1

0

0

0

1

Pracovní výchova

0

1

0

0

1

Volnočasové aktivity

0

0

1

0

1

Povinně volitelné předměty:

0

0

2

2

4

Celkem

34

32

32

30

128

Povinně volitelné předměty:

 

Konverzace v cizím jazyce

0

0

1

1

 

Občanský a společenskovědní základ

0

0

1

2

 

Funkční stylistika

0

0

1

0

 

Matematická cvičení

0

0

0

2

 

Hospicová problematika

0

0

1

1

 

Multikulturní výchova

0

0

1

1

 

Náhradní rodinná péče

0

0

1

1

 

Komunikační dovednosti

0

0

1

0

 

Technika psaní na stroji

0

0

1

0

 

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
sekretariat@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
IZO: 110009975
Kde nás najdete: mapa

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj