logo

tříletý učební obor připravuje žáky pro práci zdravotnického pracovníka

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-H/01 Ošetřovatel
 • absolvent bude schopen vykonávat činnost související s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu, a to samostatně nebo v rámci pracovního týmu
 • vzdělávání se zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatelských výkonů, práce s různými cílovými skupinami a schopnost aplikovat teoretické znalosti do praktických dovedností, vytvářet žádoucí profesní postoje, návyky a další osobnostní kvality zdravotnického pracovníka
 • přihláška ke studiu musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče lékařem dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. (viz. ZDE)

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní především ve státních i nestátních zdravotnických zařízení lůžkového i ambulantního typu, pečovatelské službě, domácí ošetřovatelské péči, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních hospicové a respitní péče

Možnosti dalšího studia

absolventi mají možnost pokračovat v dalším vzdělávání na střední odborné škole, zejména v oborech ošetřovatelských, zdravotnických, sociálních a dalších příbuzných oborech

Způsob zakončení studia

 • tříleté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, jejíž průběh se řídí platnými právními předpisy
 • po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list
 • závěrečná zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části

Písemná zkouška

 • zpracovává se v rámci předmětu ošetřovatelská péče
 • tématy jsou odborné kazuistiky, které stanoví ředitelka školy v souladu se školním vzdělávacím programem

Praktická zkouška

 • z odborného výcviku včetně její obhajoby probíhá v přirozených podmínkách zdravotnického zařízení

Ústní zkouška

 • témata zahrnují problematiku ošetřovatelské péče, základy psychologie a komunikace a otázky ze základu společenských věd (se zaměřením na obecný přehled ze světa práce)

Europass - dodatek k závěrečnému vysvědčení a výučnímu listu -  angličtina ZDE  český jazyk ZDE

Učební plán ošetřovatel

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

celkem

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

7

Anglický jazyk

ANJ

2

2

2

6

Občanská nauka

OBN

2

1

1

4

Fyzika

FYZ

1

-

-

1

Chemie

CHE

1

-

-

1

Biologie a ekologie

BIO

2

-

-

2

Matematika

MAT

2

2

-

4

Základy ekonomiky a svět práce*

ZEK

-

-

2

2

Informační a komunikační technologie

IKT

2 (2)

1 (1)

-

3

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

6

Výchova ke zdraví

VZ

1

-

-

1

První pomoc

PP

1 (1)

-

-

1

Somatologie

SOM

3

-

-

3

Klinická propedeutika

KLP

2

-

-

2

Základy hygieny a epidemiologie

ZEH

-

1

-

1

Základy psychologie a komunikace*

ZPK

2

2

-

4

Ošetřovatelská péče*

OŠP

5 (4)

5 (3)

5

15

Odborný výcvik*

ODV

-

9 (9)

14 (14)

23

Základy vnitřního lékařství

ZVL

-

2

2

4

Základy chirurgie

ZCHI

-

-

2

2

Péče o handicapované, děti a seniory

HDS

-

2

-

2

Volnočasové aktivity

VAK

2

-

-

2

Počet hodin celkem

 

33

31

32

96

Poznámky k učebnímu plánu:

- všechny předměty učebního plánu jsou povinné

- předměty označené * jsou předměty závěrečné zkoušky

- předmět Ošetřovatelská péče je v průběhu vzdělávání rozdělen na hodiny teorie a hodiny praktického nácviku (cvičení). Čísla v závorkách určují počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin. Hodiny praktického nácviku se započítávají do odborného výcviku.

- součástí výuky předmětu Odborný výcvik je povinná čtyřtýdenní praxe ve 2. ročníku a týdenní praxe ve třetím ročníku na klinických pracovištích (podrobněji o povinné praxi viz učební osnovy předmětu Odborný výcvik).

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj