logo

 

Obor vzdělání Zdravotnické lyceum je určen pro dívky i chlapce s ukončeným základním vzděláním

 • kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum
 • jde o nekvalifikační, gymnaziální typ studia
 • obor je koncipován tak, aby poskytl žákům široké všeobecné vzdělání a odborný přehled v oblasti zdravotnictví
 • hlavním cílem oboru je připravit žáky na další studium na vyšších odborných a vysokých školách zejména zdravotnického, zdravotně-sociálního a farmaceutického zaměření

Uplatnění absolventa

osvojené kompetence spolu s odborným vzděláváním vytvářejí velmi dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce na specifických pracovních pozicích, např. pracovníků ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především zdravotnického zaměření

Požadavky k přijetí ke studiu

 • ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku, podal řádnou přihlášku ke studiu, splnil podmínky přijímacího řízení 
 • přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, dále z posouzení výsledků vzdělávání na základní škole, z výstupního hodnocení žáka (je-li vystaveno) a doložené zájmové činnosti

Způsob zakončení studia

 • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk nebo Matematika

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • obhajoba maturitní práce před zkušební maturitní komisí
 • ústní zkouška z předmětu Biologie
 • volitelná ústní zkouška z předmětu Matematika, Anglický jazyk a další předměty stanovené aktuální nabídkou ředitelky školy

Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení - v angličtině ZDE  v českém jazyce ZDE

Učební plán zdravotnické lyceum

Denní studium

Povinné vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

Český jazyk a literatura *

3

4

3

4

14

Cizí jazyk I*

4

3

3

4

14

Cizí jazyk II

2

2

2

2

8

Latinský jazyk

2

- - -

2

Dějepis

1

1

- -

2

Zeměpis

1

1

-

-

2

Občanská nauka

1

1

2

-

4

Biologie*

2

2

2

3

9

Chemie

2

2

2

2

8

Fyzika

2

2

2

2

8

Matematika*

3

3

3

2

11

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

1

- - -

1

První pomoc

1

- - -

1

Informační a komunikační technologie

2

2

1

-

5

Seminář k maturitní práci

-

-

-

1

1

Ekonomie

- -

2

1

3

Klinická propedeutika

-

2

2

-

3

Základy epidemiologie a hygieny

-

1

-

-

1

Základy klinických oborů

-

-

-

4

4

Somatologie*

4

- - -

4

Patologie

-

1

- -

1

Ošetřovatelská propedeutika

-

2

2

-

4

Psychologie

-

2

2

-

4

Povinně volitelné předměty

- -

2

3

5

Celkem

33

33

32

30

128

Poznámky:

* předměty společné části maturitní zkoušky, žák volí mezi Matematikou a cizím jazykem, resp. Anglickým jazykem.

° povinné předměty profilové části maturitní zkoušky, předmět Somatologie je zahrnut do souhrnného maturitního předmětu Biologie

°° volitelné předměty profilové části maturitní zkoušky. Předměty Psychologie a Občanská nauka jsou zahrnuty v maturitním předmětu Společenskovědní blok.

Ve 3. ročníku je v červnu zařazena dvoutýdenní odborná praxe ve smluvních zdravotnických zařízeních. Při odborné praxi žáci uplatňují výsledky vzdělávání zejména z předmětů Klinická propedeutika, Ošetřovatelská propedeutika, Základy klinických oborů, volitelných předmětů a seznamují se s jejich aplikací v podmínkách klinické praxe.

Povinně volitelné předměty volí žák z nabídky tak, aby ve 3. ročníku splnil hodinovou dotaci 2 hodiny týdně a ve 4. ročníku 3 hodiny týdně. Povinně volitelný předmět se bude vyučovat za podmínky, že studijní skupinu bude tvořit alespoň 10 žáků. Žák 3. a 4. ročníku může v případě zájmu zvolit i další povinně volitelný předmět, nad rámec hodinové dotace 2hod/týden, který je hodnocen jako předmět nepovinný. Předmět se bude vyučovat za podmínky, že studijní skupinu bude tvořit alespoň 10 žáků. Nabídku volitelných předmětů viz Přílohu 1 tohoto ŠVP.

 

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj