logo

čtyřletý studijní obor je zaměřen na získání širšího odborného zdravotnického vzdělání

 • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-M/03 Praktická sestra
 • dává si za cíl připravit na svou profesi tzv. nelékařské zdravotnické pracovníky
 • těžiště jejich činnosti je pracovat s pacienty, klienty a podílet se společně se zdravotnickým týmem na uspokojování jejich potřeb, plnění ordinací lékaře, na prevenci a zdravotní výchově
 • přihláška ke studiu musí obsahovat potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče lékařem dle Nařízení vlády 211/2010 Sb. (viz. ZDE)

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní především ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, dále v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních paliativní, hospicové a respitní péče

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především zdravotnického zaměření

Požadavky k přijetí ke studiu

 • ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splnil povinnou školní docházku, podal řádnou přihlášku ke studiu, splnil podmínky přijímacího řízení a je ke studiu oboru Praktická sestra zdravotně způsobilý
 • přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky, dále z posouzení výsledků vzdělávání na základní škole, z výstupního hodnocení žáka (je-li vystaveno) a doložené zájmové činnosti

Způsob zakončení studia

 • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
 • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk nebo Matematika

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

 • Ošetřovatelství
 • Psychologie a komunikace
 • Praktická zkouška

Europass - dodatek k maturitnímu vysvědčení - v angličtině ZDE  v českém jazyce ZDE

Učební plán Praktická sestra

Povinné vyučovací předměty

Zkratka

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

Celk.

hodin týdně

Celk.

počet hodin

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura*

CJL

3

3

3

4

13

414

Anglický jazyk*

ANJ

4

3

3

3

13

417

Dějepis

DEJ

1

1

0

0

2

66

Občanská nauka

OBN

1

2

1

0

4

131

Biologie/Ekologie

BIEK

1

1

0

0

2

66

Fyzika

FYZ

1

1

0

0

2

66

Chemie

CHE

1

1

0

0

2

66

Matematika

MAT

3

2

2

0

7

229

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

256

Výchova ke zdraví

VZ

0

1

0

0

1

33

První pomoc

PP

1

0

0

0

1

33

Informační a kom. technologie

IKT

2

2

0

0

4

132

Ekonomika

EKO

0

0

1

0

1

32

Finanční gramotnost

FING

0

0

0

1

1

30

Somatologie

SOM

4

0

0

0

4

132

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

MEH

0

1

0

0

1

33

Klinická propedeutika

KLP

0

2

0

0

2

66

Latinská terminologie

LJT

1

0

0

0

1

33

Ošetřování nemocných *

OSN

0

0

13

14

27

8361

Ošetřovatelství *

OSE

6(4)

6(5)

4

4

20

6442

Patologie

PAT

0

1

0

0

1

33

Vnitřní lékařství *

VNL

0

0

1

2

3

92

Chirurgie*

CHIR

0

0

2

1

3

94

Psychologie a komunikace

PK

0

2

2

2

6

190

Celkem

 

31

31

34

34

130

4154

Poznámky k učebnímu plánu:

*  Předměty povinné maturitní zkoušky

Součástí výuky předmětu Ošetřování nemocných je povinná čtyřtýdenní ošetřovatelská praxe ve 3. ročníku na klinických pracovištích v rozsahu 140hodin, které nejsou započteny do hodinové dotace předmětu v tabulce. Předmět je zahrnut do praktického vyučování.

Vyučovací předmět Ošetřovatelství je v průběhu vzdělávání rozdělen na hodiny teorie a hodiny cvičení. Čísla v závorkách určují počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin. Na hodiny cvičení se třída dělí na skupiny. Hodiny cvičení jsou zahrnuty do praktického vyučování.

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj