logo

čtyřletý studijní obor je zaměřen na získání širšího odborného zdravotnického vzdělání

  • kód a název oboru vzdělávání: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent
  • dává si za cíl připravit na svou profesi tzv. nelékařské zdravotnické pracovníky
  • těžiště jejich činnosti je pracovat s pacienty, klienty a podílet se společně se zdravotnickým týmem na uspokojování jejich potřeb, plnění ordinací lékaře, na prevenci a zdravotní výchově

Uplatnění absolventa

absolvent se uplatní především ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, dále v domácí ošetřovatelské péči, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče, a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních paliativní, hospicové a respitní péče

Možnosti dalšího studia

stejně jako jiní maturanti mají absolventi možnost pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách, především zdravotnického zaměření

Způsob zakončení studia

  • čtyřleté studium je zakončeno maturitní zkouškou
  • maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

  • Český jazyk a literatura
  • Anglický jazyk

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  • Ošetřovatelství
  • Vnitřní lékařství
  • Praktická zkouška

Učební plán zdravotnický asistent

Denní studium

Povinné vyučovací předměty

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

Český jazyk a literatura

3

4

2

3

12

Cizí jazyk

4

3

3

3

13

Dějepis

1

1

0

0

2

Občanská nauka

1

2

1

0

4

Biologie/Ekologie

2

0

0

0

2

>Fyzika

2

1

0

0

3

Chemie

2

2

0

0

4

Matematika

3

2

2

0

7

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Výchova ke zdraví

0

1

0

0

1

První pomoc

1

0

0

0

1

Informační a komunikační technologie

2

2

0

0

4

Ekonomika

0

0

0

1

1

Finanční gramotnost

0

0

0

1

1

Klinická propedeutika

0

2

0

0

2

Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena

0

1

0

0

1

Somatologie **

4

0

0

0

4

Latinská terminologie

1

0

0

0

1

Ošetřování nemocných *

0

0

12

14

26

Ošetřovatelství *

4(3)

6(5)

3

3

16

Patologie

0

1

0

0

1

Vnitřní lékařství *

0

0

2

2

4

Chirurgie

0

0

2

0

2

Psychologie a komunikace **

0

2

1

2

5

           

Povinně volitelné a nepovinné předměty:

0

0

2

2

4

Fyzikálně-chemický seminář

0

0

1

0

1

Aktivizace nemocných

0

0

1

0

1

Biologický seminář

0

0

1

0

1

Funkční stylistika

0

0

1

0

1

Komunikační dovednosti

0

0

1

0

1

Hospicová problematika

0

0

1

1

1

Multikulturní výchova

0

0

1

1

1

Náhradní rodinná péče

0

0

1

1

1

Konverzace v cizím jazyce

0

0

1

1

2

Matematická cvičení

0

0

0

2

2

Péče o handicapované a seniory

0

0

0

1

1

Kapitoly z anatomie a fyziologie

0

0

0

1

1

Akutní stavy v ošetřovatelství

0

0

0

1

1

Kazuistiky z vnitřního lékařství

0

0

0

1

1

Německý jazyk – druhý jazyk

2

2

0

0

4

Celkem

32

32

32

33

129

Kontakty

  Boženy Němcové 482
Mladá Boleslav 293 01

Adresa pro úřední podání
szbmb@kr-s.cz

+420 326 327 144
info@szsmb.cz
www.szsmb.cz

IČ: 00066711
účet: 8332181/0100 KB a.s.

Kde nás najdete:
mapa
virtuální prohlídka

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj

logo logo logo

Napište nám

logo

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj